Chính sách hoàn tiền

Người dùng có thể yêu cầu hủy Quyền sử dụng vì bất kỳ lý do gì trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua đầu tiên. Trong trường hợp Người dùng yêu cầu hủy Quyền sử dụng đã được kích hoạt, Người dùng phải thanh toán số tiền từ ngày bắt đầu sử dụng đến ngày yêu cầu hủy.

1. Trong trường hợp hoàn trả, Công ty sẽ công bố số tiền sử dụng được tính bằng cách nhân chi phí sử dụng hằng ngày dựa trên giá tiêu chuẩn là Quyền sử dụng 1 tháng (tương đương 600,000 VND) với số ngày Người dùng đã sử dụng và hoàn trả số tiền còn lại.

2. Số tiền hoàn trả sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng được chỉ định bởi Người dùng. Tuy nhiên, Người dùng sẽ chịu chi phí chuyển khoản.

3. Nếu Người dùng đã mua Quyền sử dụng tài khoản của Công ty thông qua các kênh phân phối khác, Công ty sẽ phải tuân thủ theo chính sách hoàn trả của nhà phân phối cuối cùng trừ khi có quy định khác.

4. Trong trường hợp Người dùng mua Quyền sử dụng thông qua các kênh phân phối khác dưới dạng Phiếu sử dụng và không đăng kí sử dụng trên trang web trong thời gian hiệu lực được thể hiện trên phiếu, Người dùng sẽ không thể sử dụng phiếu đó.

5. Trong trường hợp Người dùng mua Quyền sử dụng thông qua các kênh phân phối khác dưới dạng Phiếu sử dụng và thời hạn hiệu lực của phiếu đó đã hết, Người dùng không được hoàn tiền dù có sử dụng hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.